Strona główna » Spis treści

Spis treści

Wykaz skrótów   23

Wprowadzenie   29

I Interpretacje przepisów prawa
podatkowego

 1. Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej w zaistniałym stanie faktycznym   33
 2. Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przy zdarzeniu przyszłym   48
 3. Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie umów o unikaniu… podwójnego opodatkowania   58
 4. Wezwanie do uzupełnienia wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej   67
 5. Wniosek wspólny o wydanie interpretacji indywidualnej   72
 6. Wniosek o wydanie interpretacji ogólnej   82
 7. Załącznik do wniosku o wydanie interpretacji ogólnej
  ORD-OG/A   92
 8. Postanowienie w sprawie pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia   95
 9. Zażalenie na postanowienie o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia   100
 10. Postanowienie w sprawie uchylenia postanowienia w sprawie pozostawienia wniosku… o wydanie interpretacji bez rozpatrzenia   104
 11. Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej   107
 12. Interpretacja indywidualna prezydenta miasta   121
 13. Interpretacja indywidualna wójta   130
 14. Interpretacja ogólna   134
 15. Interpretacja zmieniająca indywidualną interpretację   141
 16. Zawiadomienie o zmianie wydanej interpretacji indywidualnej   149
 17. Zawiadomienie o zmianie wydanej interpretacji ogólnej   155

II Zobowiązania podatkowe

 1. Decyzja określająca wysokość zobowiązania podatkowego   163
 2. Decyzja ustalająca wysokość zobowiązania podatkowego   184
 3. Decyzja w sprawie określenia wysokości straty podatkowej   191
 4. Wniosek o przeprowadzenie postępowania podatkowego… w celu stwierdzenia braku zaległości podatkowej   203
 5. Decyzja w sprawie braku zaległości podatkowej   208
 6. Wniosek podatnika o zwolnienie płatnika z obowiązku pobrania podatku   214
 7. Decyzja w sprawie zwolnienia płatnika z obowiązku pobrania zaliczki   217
 8. Wniosek podatnika o ograniczenie poboru zaliczek   223
 9. Decyzja w sprawie ograniczenia poboru zaliczek na podatek dochodowy   226
 10. Wniosek podatnika o odstąpienie od oszacowania   233
 11. Wniosek podatnika o przyjęcie określonej metody oszacowania   236
 12. Decyzja określająca wysokość zobowiązania podatkowego z szacowaniem… podstawy opodatkowania   238
 13. Decyzja określająca wysokość odsetek od zaliczek w związku z oszacowaniem… podstawy opodatkowania   249

III Odpowiedzialność podatnika, płatnika, inkasenta

 1. Postanowienie o wszczęciu postępowania w sprawie odpowiedzialności płatnika   259
 2. Pismo w sprawie naliczenia i potrącenia wynagrodzenia płatnika… za wcześniejsze okresy rozliczeniowe   262
 3. Decyzja określająca wysokość zaległości podatkowej… z tytułu nienależnie pobranego przez płatnika wynagrodzenia   266
 4. Decyzja w sprawie odpowiedzialności podatkowej płatnika   273
 5. Zgłoszenie osoby do reprezentowania płatnika   284
 6. Zawiadomienie o miejscu przechowywania dokumentów… związanych z poborem lub inkasem podatków   289

IV Zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych

 1. Decyzja o zabezpieczeniu na majątku podatnika (kontrolowanego)   293
 2. Wniosek o przyjęcie zabezpieczenia wykonania decyzji   310
 3. Postanowienie o przyjęciu zabezpieczenia wykonania decyzji   312
 4. Wniosek o wpis hipoteki przymusowej do księgi wieczystej   315
 5. Wniosek o założenie księgi wieczystej dla nieruchomości   323
 6. Wezwanie do wyjawienia majątku   329
 7. Wniosek o wpis do rejestru zastawów skarbowych   334
 8. Zawiadomienie o dokonaniu wpisu do rejestru zastawów skarbowych   345
 9. Wniosek o wydanie wypisu z rejestru zastawów skarbowych   348

V Terminy płatności

 1. Wniosek o odroczenie terminu przewidzianego w przepisach prawa podatkowego   353
 2. Decyzja o odroczeniu terminu złożenia informacji o nabytej nieruchomości   356

VI Odsetki za zwłokę i opłata prolongacyjna

 1. Decyzja określająca wysokość odsetek za zwłokę od niezapłaconych zaliczek na podatek   361
 2. Wniosek o odstąpienie od ustalenia opłaty prolongacyjnej   378
 3. Decyzja o umorzeniu postępowania w przedmiocie rozłożenia na raty zaległości… podatkowej i odstąpieniu od ustalenia opłaty prolongacyjnej   384

VII Wygaśnięcie zobowiązań podatkowych

 1. Wniosek o potrącenie wierzytelności wobec Skarbu Państwa   389
 2. Wniosek o zaliczenie wierzytelności na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych   392
 3. Decyzja o odmowie potrącenia wierzytelności   395
 4. Postanowienie o potrąceniu zobowiązania podatkowego (wierzytelności)   399
 5. Wniosek o przeniesienie własności rzeczy lub praw majątkowych   403
 6. Decyzja stwierdzająca wygaśnięcie zobowiązania podatkowego   406
 7. Postanowienie o zaliczeniu wierzytelności na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych   410
 8. Postanowienie o wyrażeniu zgody na przeniesienie własności rzeczy   413

VIII Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych

 1. Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku   419
 2. Decyzja o odroczeniu terminu płatności podatku   421
 3. Wniosek o rozłożenie zapłaty podatku na raty   426
 4. Decyzja o rozłożeniu podatku na raty   428
 5. Wniosek o odroczenie zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę   433
 6. Decyzja o odroczeniu zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami   435
 7. Wniosek o rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę   440
 8. Decyzja o rozłożeniu na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami   443
 9. Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej wraz z odsetkami   449
 10. Decyzja o umorzeniu w części zaległości podatkowej wraz z odsetkami   451
 11. Wniosek podatnika prowadzącego działalność gospodarczą o udzielenie ulgi… w spłacie zobowiązań podatkowych (pomoc de minimis)   456
 12. Decyzja o udzieleniu ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych… podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą (pomoc de minimis)   467

IX Nadpłata

 1. Wniosek o zwrot wysokości nadpłaty podatku   493
 2. Decyzja określająca wysokość zobowiązania podatkowego… oraz stwierdzająca wysokość nadpłaty podatku (tzw. Decyzja cząstkowa)   496
 3. Wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku   506
 4. Postanowienie w sprawie zaliczenia nadpłaty na poczet zaległych… oraz bieżących zobowiązań podatkowych   510

X Podpisywanie deklaracji

 1. Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej… udzielone przez osobę fizyczną (UPL-1P)   519
 2. Zawiadomienie o zmianie pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji… składanej w formie papierowej udzielonego przez osobę fizyczną (OPL-1P)   528
 3. Zawiadomienie o odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji… składanej w formie papierowej udzielonego przez osobę fizyczną (OPL-1P)   533
 4. Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej w formie papierowej… udzielone przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej   537
 5. Zawiadomienie o zmianie pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji… składanej w formie papierowej udzielonego przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej   542
 6. Zawiadomienie o odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji… składanej w formie papierowej udzielonego przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej   546
 7. Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków… komunikacji elektronicznej udzielone przez osobę fizyczną (UPL-1)   550
 8. Zawiadomienie o zmianie pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji… składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej udzielonego przez osobę fizyczną (OPL-1)   560
 9. Zawiadomienie o odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji… składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej udzielonego przez osobę fizyczną   564
 10. Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji… elektronicznej udzielone przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej   567
 11. Zawiadomienie o zmianie pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji… składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej udzielonego przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej   577
 12. Zawiadomienie o odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji… składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej udzielonego przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej   580

XI Informacje podatkowe

 1. Wezwanie do udzielenia informacji podatkowej   585
 2. Informacja o umowach mogących mieć wpływ na powstanie obowiązku podatkowego… lub wysokość zobowiązania podatkowego innych osób   591
 3. Zawiadomienie o miejscu przechowywania ksiąg podatkowych oraz dokumentów… związanych z ich prowadzeniem   594

XII Informacje o schematach podatkowych

 1. Kwartalna informacja o udostępnieniu schematu podatkowego standaryzowanego… na podstawie art. 86f § 4 o.p. (MDR-4)   599
 2. Wezwanie do uzupełnienia przekazanych informacji o schemacie podatkowym… lub do wyjaśnienia wątpliwości   604
 3. Postanowienie o odmowie nadania NSP   607
 4. Postanowienie o unieważnieniu NSP   612
 5. Informacja korzystającego o schemacie podatkowym… składana na podstawie art. 86j § 1 o.p. (MDR-3)   616

XIII Prawa i obowiązki następców prawnych

 1. Decyzja w sprawie zakresu odpowiedzialności spadkobierców   627
 2. Zawiadomienie spadkobiercy o złożonym przez spadkodawcę odwołaniu od decyzji   643
 3. Zawiadomienie spadkobiercy o wszczęciu kontroli podatkowej   647
 4. Zawiadomienie spadkobiercy o postępowaniach wszczętych z urzędu wobec spadkodawcy   650
 5. Oświadczenie o dziale spadku wraz z umową o dziale spadku   653

XIV Odpowiedzialność podatkowa
osób trzecich

 1. Postanowienie o wszczęciu postępowania w sprawie odpowiedzialności członka… zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością   661
 2. Wniosek o umorzenie postępowania w sprawie odpowiedzialności osoby trzeciej   666
 3. Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie zaległości   669
 4. Decyzja o odpowiedzialności podatkowej członka rodziny podatnika   673
 5. Decyzja o odpowiedzialności podatkowej nabywcy przedsiębiorstwa   683
 6. Decyzja o odpowiedzialności podatkowej członka zarządu za zaległości podatkowe… spółki z ograniczoną odpowiedzialnością   695
 7. Decyzja o odpowiedzialności podatkowej firmującego za zaległości podatkowe firmanta   713
 8. Decyzja o odpowiedzialności podatkowej wspólników spółki jawnej… za zaległości podatkowe spółki   725

XV Przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania

 1. Decyzja z zastosowaniem klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania… oraz decyzja ustalająca dodatkowe zobowiązanie podatkowe   743
 2. Wniosek o przejęcie w całości lub w części do dalszego prowadzenia… postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub kontroli celno-skarbowej   760
 3. Postanowienie o przejęciu w całości lub w części na wniosek organu podatkowego… do dalszego prowadzenia postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub kontroli celno-skarbowej   766
 4. Decyzja o zabezpieczeniu wykonania zobowiązania podatkowego… w toku postępowania podatkowego w przypadku unikania opodatkowania albo przed wszczęciem lub przejęciem postępowania podatkowego przez Szefa KAS   773
 5. Wniosek o wydanie opinii zabezpieczającej   780
 6. Wydanie opinii zabezpieczającej   789
 7. Wniosek o wydanie decyzji określającej warunki cofnięcia skutków unikania opodatkowania   796
 8. Decyzja określająca warunki cofnięcia skutków unikania opodatkowania   804

XVI Przeciwdziałanie wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych

 1. Zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia wyłudzenia skarbowego   817
 2. Żądanie blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego   823
 3. Zawiadomienie podmiotu kwalifikowanego o blokadzie rachunku   828
 4. Postanowienie w sprawie przedłużenia terminu blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego   830
 5. Postanowienie w sprawie wyrażenia zgody na wypłatę środków… z zablokowanego rachunku podmiotu kwalifikowanego na wynagrodzenie za pracę   840
 6. Postanowienie w sprawie wyrażenia zgody na zapłatę z zablokowanego rachunku… podmiotu kwalifikowanego zobowiązania podatkowego   848
 7. Postanowienie w sprawie zwolnienia środków z zablokowanego rachunku… podmiotu kwalifikowanego na zapłatę zaległości podatkowej z odsetkami   853
 8. Zażalenie na postanowienie w sprawie przedłużenia terminu blokady rachunku… podmiotu kwalifikowanego   857

XVII Wyłączenie pracownika organu podatkowego oraz organu podatkowego

 1. Wniosek o wyłączenie pracownika organu podatkowego   865
 2. Wniosek o wyłączenie funkcjonariusza służby celno-skarbowej (2)   870
 3. Wniosek funkcjonariusza służby celno-skarbowej o wyłączenie od udziału w postępowaniu   872
 4. Postanowienie o wyłączeniu pracownika organu podatkowego   874
 5. Postanowienie o wyznaczeniu innego organu podatkowego   876
 6. Postanowienie o wyznaczeniu przez samorządowe kolegium odwoławcze organu… właściwego do załatwienia sprawy   882

XVIII Strona

 1. Żądanie organizacji społecznej wszczęcia postępowania   887
 2. Żądanie organizacji społecznej dopuszczenia jej do udziału w postępowaniu   892
 3. Postanowienie o wszczęciu postępowania na żądanie organizacji społecznej   896
 4. Postanowienie o dopuszczeniu udziału organizacji społecznej w postępowaniu   901
 5. Postanowienie odmawiające wszczęcia postępowania na żądanie organizacji społecznej   906
 6. Postanowienie w przedmiocie odmowy dopuszczenia do udziału organizacji… społecznej w postępowaniu   910
 7. Wniosek o wyznaczenie kuratora dla osoby niezdolnej do czynności prawnej   914
 8. Wniosek o wyznaczenie przedstawiciela dla osoby nieobecnej   918
 9. Wniosek o wyznaczenie kuratora dla osoby prawnej…, która nie może prowadzić swoich spraw wskutek braku powołanych do tego organów   920

XIX Pełnomocnictwa

 1. Pełnomocnictwo ogólne   925
 2. Zawiadomienie o zmianie pełnomocnictwa ogólnego   938
 3. Zawiadomienie o odwołaniu pełnomocnictwa ogólnego   943
 4. Zawiadomienie o wypowiedzeniu pełnomocnictwa ogólnego   948
 5. Pełnomocnictwo szczególne   953
 6. Zawiadomienie o zmianie pełnomocnictwa szczególnego   960
 7. Zawiadomienie o odwołaniu pełnomocnictwa szczególnego   963
 8. Zawiadomienie o wypowiedzeniu pełnomocnictwa szczególnego   966
 9. Pełnomocnictwo do doręczeń   969
 10. Zawiadomienie o zmianie pełnomocnictwa do doręczeń   973
 11. Zawiadomienie o odwołaniu pełnomocnictwa do doręczeń   976
 12. Zawiadomienie o wypowiedzeniu pełnomocnictwa do doręczeń   979
 13. Pełnomocnictwo w kontroli podatkowej   982
 14. Pełnomocnictwo do określonej czynności w postępowaniu   985
 15. Pełnomocnictwo w postępowaniu przed organami celno-skarbowymi   988
 16. Pełnomocnictwo ustanawiające pełnomocnika czasowo   991
 17. Informacja do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej o treści postanowienia sądu o ustanowieniu kuratora   996
 18. Uwierzytelnienie odpisu udzielonego pełnomocnictwa adwokatowi…, radcy prawnemu i doradcy podatkowemu   997
 19. Postanowienie w sprawie wyznaczenia tymczasowego pełnomocnika szczególnego… dla osoby fizycznej   1000
 20. Wniosek w sprawie wyznaczenia tymczasowego pełnomocnika szczególnego… dla osoby fizycznej   1004
 21. Wniosek w sprawie wyznaczenia tymczasowego pełnomocnika szczególnego dla osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej   1006

XX Załatwianie spraw

 1. Zawiadomienie o przedłużeniu terminu zakończenia postępowania podatkowego   1009
 2. Ponaglenie w związku z niezałatwieniem sprawy we właściwym terminie   1015
 3. Ponaglenie w związku z niezakończeniem postępowania podatkowego… we właściwym terminie   1019
 4. Postanowienie o uznaniu ponaglenia za uzasadnione   1022
 5. Skarga na bezczynność organu podatkowego   1024
 6. Upoważnienie funkcjonariusza celno-skarbowego do załatwienia sprawy… w imieniu organu podatkowego   1030
 7. Upoważnienie do przeprowadzenia czynności w toku postępowania podatkowego   1032
 8. Upoważnienie do wydawania zaświadczeń   1033

XXI Doręczenia

 1. Wniosek o doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej   1037
 2. Zawiadomienie o zmianie adresu   1040
 3. Zawiadomienie o doręczeniu pisma sąsiadowi lub dozorcy domu   1043
 4. Adnotacja o pozostawieniu pisma w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia   1047
 5. Wniosek o doręczanie pism na adres skrytki pocztowej   1049

XXII Wezwania

 1. Wezwanie osoby fizycznej do złożenia wyjaśnień   1053
 2. Wezwanie prezesa zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do złożenia zeznań   1060
 3. Wezwanie osoby fizycznej do przedłożenia dowodów w sprawie   1063
 4. Wezwanie osoby prawnej do udzielenia wyjaśnień w sprawie korekty deklaracji   1065
 5. Wniosek o pomoc prawną   1067

XXIII Przywrócenie terminu

 1. Wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia zastrzeżeń do protokołu badania… ksiąg podatkowych w postępowaniu podatkowym   1071
 2. Wniosek o przywrócenie terminu na wniesienie odwołania   1077
 3. Postanowienie o przywróceniu terminu   1081
 4. Postanowienie o odmowie przywrócenia terminu na wniesienie sprzeciwu   1084
 5. Zażalenie na postanowienie o odmowie przywrócenia terminu na wniesienie sprzeciwu   1090
 6. Postanowienie o pozostawieniu podania o przywrócenie terminu bez rozpatrzenia   1094

XXIV Wszczęcie postępowania

 1. Postanowienie o wszczęciu postępowania podatkowego   1099
 2. Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania podatkowego   1102
 3. Postanowienie w sprawie połączenia postępowań   1105
 4. Zażalenie na postanowienie o połączeniu postępowań   1108
 5. Wezwanie do usunięcia braków formalnych podania   1111
 6. Zażalenie na postanowienie o pozostawieniu podania bez rozpatrzenia   1113
 7. Postanowienie o pozostawieniu podania bez rozpatrzenia   1116

XXV Metryka, protokoły i adnotacja

 1. Metryka sprawy   1121
 2. Protokół przesłuchania świadka   1124
 3. Protokół przesłuchania strony   1129
 4. Protokół przyjęcia podania wniesionego ustnie   1133
 5. Protokół oględzin   1136
 6. Protokół zabezpieczenia zebranych dowodów   1138
 7. Protokół wydania dokumentów   1140
 8. Adnotacja   1141

XXVI Udostępnianie akt

 1. Żądanie wydania z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów dokumentów   1145
 2. Postanowienie o odmowie wydania z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów dokumentów   1148
 3. Postanowienie o odmowie umożliwienia stronie zapoznania się z dokumentami z akt sprawy   1151
 4. Zażalenie na postanowienie o odmowie umożliwienia sporządzenia kopii akt… postępowania podatkowego   1154

XXVII Dowody

 1. Wniosek o dopuszczenie dowodu   1161
 2. Wniosek o przeprowadzenie dowodu   1165
 3. Postanowienie o odmowie przeprowadzenia dowodu   1168
 4. Postanowienie o wyznaczeniu terminu do przedstawienia dowodu   1171
 5. Zawiadomienie o miejscu i terminie przeprowadzenia dowodu z przesłuchania świadków… w toku kontroli podatkowej   1174
 6. Zawiadomienie o miejscu i terminie przeprowadzenia dowodu z przesłuchania świadków… w toku postępowania podatkowego   1177
 7. Zawiadomienie o miejscu i terminie przeprowadzenia dowodu z przesłuchania biegłego   1178
 8. Wniosek o zmianę terminu przeprowadzenia dowodu   1179
 9. Wniosek w sprawie udzielenia asysty   1180
 10. Wezwanie do złożenia oświadczenia o stanie majątkowym   1183
 11. Protokół badania ksiąg   1185
 12. Zastrzeżenia do protokołu badania ksiąg   1193
 13. Postanowienie o powołaniu biegłego   1195
 14. Pozew o ustalenie stosunku prawnego   1198
 15. Zawiadomienie o wyznaczeniu stronie 7-dniowego terminu wypowiedzenia się… w sprawie zebranego materiału dowodowego   1204

XXVIII Rozprawa

 1. Wniosek o przeprowadzenie rozprawy   1209
 2. Postanowienie o odmowie przeprowadzenia rozprawy   1215
 3. Postanowienie o powołaniu na świadka w toku rozprawy   1218
 4. Protokół rozprawy   1221

XXIX Zawieszenie postępowania

 1. Postanowienie o zawieszeniu postępowania podatkowego   1227
 2. Zażalenie na postanowienie o zawieszeniu postępowania podatkowego   1230
 3. Wniosek o zawieszenie postępowania podatkowego   1233
 4. Postanowienie o odmowie zawieszenia postępowania podatkowego   1236
 5. Postanowienie o wezwaniu strony do wystąpienia o rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego   1238
 6. Wniosek o podjęcie zawieszonego postępowania   1240
 7. Postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania podatkowego   1242
 8. Postanowienie o odmowie podjęcia zawieszonego postępowania podatkowego   1245
 9. Wniosek do sądu o wyznaczenie kuratora spadku   1248

XXX Decyzje

 1. Wniosek o umorzenie postępowania   1253
 2. Decyzja o umorzeniu postępowania   1256
 3. Postanowienie o zajęciu stanowiska przez inny organ   1265
 4. Decyzja określająca wysokość zobowiązania podatkowego   1273
 5. Decyzja ustalająca wysokość zobowiązania podatkowego   1278
 6. Wniosek o uzupełnienie decyzji   1285
 7. Wniosek o sprostowanie decyzji   1288
 8. Decyzja o uzupełnieniu decyzji   1290
 9. Decyzja o sprostowaniu decyzji   1294
 10. Postanowienie o odmowie uzupełnienia decyzji   1297
 11. Postanowienie o odmowie sprostowania decyzji   1301
 12. Zażalenie na postanowienie o odmowie uzupełnienia
  decyzji   1304
 13. Zażalenie na postanowienie o odmowie sprostowania decyzji   1307
 14. Wniosek o sprostowanie oczywistego błędu rachunkowego   1309
 15. Postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki   1311
 16. Wniosek o wyjaśnienie wątpliwości co do treści decyzji   1316
 17. Postanowienie o wyjaśnieniu wątpliwości co do treści decyzji   1318

XXXI Postanowienia

 1. Postanowienie o włączeniu dokumentów do akt sprawy   1325
 2. Postanowienie o wyłączeniu dokumentów z akt sprawy   1328

XXXII Odwołania

 1. Odwołanie od decyzji organu podatkowego   1333
 2. Wezwanie do uzupełnienia braków formalnych odwołania   1346
 3. Wniosek o przywrócenie terminu wniesienia odwołania   1349
 4. Decyzja uwzględniająca odwołanie (samokontrolna)   1353
 5. Stanowisko do odwołania   1357
 6. Postanowienie o niedopuszczalności odwołania   1361
 7. Postanowienie o uchybieniu terminowi do wniesienia odwołania   1367
 8. Postanowienie o pozostawieniu odwołania bez rozpatrzenia   1372
 9. Postanowienie o zleceniu przeprowadzenia dodatkowego postępowania dowodowego   1376
 10. Wniosek – cofnięcie odwołania   1381
 11. Postanowienie o odmowie uwzględnienia cofnięcia odwołania   1383
 12. Decyzja utrzymująca w mocy decyzję organu pierwszej instancji   1387
 13. Decyzja w całości uchylająca decyzję organu pierwszej instancji… i przekazująca sprawę do ponownego rozpatrzenia   1392
 14. Decyzja w części uchylająca decyzję organu pierwszej instancji   1400
 15. Decyzja umarzająca postępowanie odwoławcze   1410

XXXIII Skarga i skarga kasacyjna do sądu administracyjnego

 1. Skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego na decyzję podatkową   1419
 2. Wniosek o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku   1433
 3. Skarga kasacyjna do naczelnego sądu administracyjnego na decyzję podatkową   1435
 4. Skarga kasacyjna do naczelnego sądu administracyjnego na decyzję podatkową   1445
 5. Skarga na indywidualną interpretację prawa podatkowego   1471
 6. Skarga kasacyjna od wyroku wojewódzkiego sądu administracyjnego… w sprawie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego   1475

XXXIV Wykonanie decyzji

 1. Postanowienie o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji nieostatecznej   1485
 2. Zażalenie na postanowienie o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności… decyzji nieostatecznej   1489
 3. Wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji   1491
 4. Postanowienie w sprawie wstrzymania wykonania decyzji   1494
 5. Zażalenie na postanowienie w sprawie odmowy wstrzymania wykonania decyzji   1496

XXXV Wznowienie postępowania

 1. Żądanie wznowienia postępowania podatkowego   1499
 2. Postanowienie o wznowieniu postępowania podatkowego   1504
 3. Decyzja o odmowie wznowienia postępowania podatkowego   1506
 4. Decyzja uchylająca w całości decyzję dotychczasową   1509
 5. Decyzja odmawiająca uchylenia decyzji dotychczasowej w całości lub w części   1512

XXXVI Stwierdzenie nieważności decyzji

 1. Wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji   1517
 2. Decyzja o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji   1522
 3. Decyzja o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności… decyzji ostatecznej   1524
 4. Decyzja stwierdzająca nieważność decyzji   1526

XXXVII Uchylenie lub zmiana decyzji ostatecznej

 1. Wniosek o uchylenie decyzji ostatecznej, na mocy której strona nie nabyła praw   1531
 2. Wniosek o zmianę decyzji ostatecznej, na mocy której strona nie nabyła praw   1536
 3. Decyzja uchylająca decyzję ostateczną, na mocy której strona nie nabyła praw   1538
 4. Decyzja zmieniająca decyzję ostateczną, na mocy której strona nie nabyła praw   1541
 5. Decyzja zmieniająca wymiarową decyzję ostateczną   1544
 6. Decyzja o odmowie wszczęcia postępowania w zakresie uchylenia lub zmiany… decyzji ostatecznej   1548

XXXVIII Wygaśnięcie decyzji

 1. Decyzja stwierdzająca wygaśnięcie decyzji   1553

XXXIX Odpowiedzialność odszkodowawcza

 1. Wniosek o wypłatę odszkodowania z powodu stwierdzenia nieważności decyzji   1561
 2. Powództwo do sądu powszechnego o odszkodowanie   1564

XL Kary porządkowe

 1. Postanowienie o nałożeniu kary porządkowej   1577
 2. Zażalenie na postanowienie o nałożeniu kary porządkowej   1585
 3. Wniosek o uchylenie postanowienia o nałożeniu kary porządkowej   1589
 4. Postanowienie o uchyleniu postanowienia o nałożeniu kary porządkowej   1591
 5. Postanowienie o odmowie uchylenia postanowienia o nałożeniu kary porządkowej   1594
 6. Zażalenie na postanowienie o odmowie uchylenia postanowienia o nałożeniu… kary porządkowej   1597

XLI Koszty postępowania

 1. Żądanie zwrotu kosztów postępowania   1603
 2. Żądanie zwrotu poniesionych kosztów podróży   1607
 3. Postanowienie o zwrocie kosztów postępowania   1610
 4. Postanowienie o zwrocie kosztów podróży   1612
 5. Postanowienie o odmowie zwrotu kosztów postępowania   1615
 6. Postanowienie o odmowie zwrotu kosztów podróży   1618
 7. Zażalenie na postanowienie o odmowie zwrotu kosztów postępowania   1621
 8. Zażalenie na postanowienie o odmowie zwrotu kosztów podróży   1623
 9. Postanowienie o obciążeniu dodatkowymi kosztami   1625
 10. Zażalenie na postanowienie o obciążeniu dodatkowymi kosztami   1629
 11. Postanowienie o ustaleniu wysokości kosztów postępowania oraz terminu… i sposobu ich uiszczenia   1632
 12. Wniosek o umorzenie kosztów postępowania   1637
 13. Wniosek o rozłożenie kosztów postępowania na raty   1641
 14. Postanowienie o umorzeniu kosztów postępowania   1643
 15. Postanowienie o rozłożeniu kosztów postępowania na raty   1646
 16. Postanowienie o odmowie umorzenia kosztów postępowania   1649
 17. Postanowienie o odmowie rozłożenia kosztów postępowania na raty   1652
 18. Zażalenie na postanowienie o odmowie umorzenia kosztów postępowania   1655
 19. Zażalenie na postanowienie o odmowie rozłożenia kosztów postępowania na raty   1659

XLII Czynności sprawdzające

 1. Wezwanie do złożenia korekty deklaracji   1665
 2. Informacja o związanej z korektą deklaracji zmianie wysokości zobowiązania podatkowego…, kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku, lub wysokości straty bądź informacja o braku takich zmian   1672
 3. Sprzeciw na korektę deklaracji   1677
 4. Żądanie złożenia wyjaśnień   1679
 5. Żądanie złożenia deklaracji   1682
 6. Wezwanie do udzielenia niezbędnych wyjaśnień lub uzupełnienia deklaracji   1685
 7. Postanowienie o przedłużeniu terminu przeprowadzenia czynności sprawdzających   1689
 8. Zażalenie na postanowienie o przedłużeniu terminu przeprowadzenia czynności… sprawdzających   1694
 9. Żądanie przedstawienia dokumentów od kontrahenta podatnika   1697
 10. Zlecenie przedstawienia dokumentów od kontrahenta podatnika przez organ… właściwy miejscowo   1702
 11. Protokół z czynności sprawdzających   1705
 12. Protokół oględzin lokalu mieszkalnego podatnika   1708
 13. Wezwanie do udzielenia wyjaśnień odnośnie do złożonej deklaracji   1711

XLIII Kontrola podatkowa

 1. Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej   1715
 2. Zawiadomienie o przyczynach odstąpienia od uprzedzenia o zamiarze wszczęcia kontroli… podatkowej wobec przedsiębiorcy   1718
 3. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli podatkowej formularz KON-W   1722
 4. Zawiadomienie o przedłużeniu czasu trwania kontroli podatkowej   1728
 5. Postanowienie w zakresie rozszerzenia zakresu przedmiotowego kontroli podatkowej   1733
 6. Oświadczenie o rezygnacji z prawa uczestnictwa w czynnościach kontrolnych   1735
 7. Wniosek o udzielenie asysty przez funkcjonariuszy policji   1737
 8. Postanowienie o zatwierdzeniu przez prokuratora czynności przeszukania i zatrzymania   1740
 9. Wezwanie do udostępnienia nieruchomości w celu przeprowadzenia oględzin   1743
 10. Zawiadomienie o miejscu i terminie przeprowadzenia dowodu ze świadków   1747
 11. Protokół kontroli   1750
 12. Zastrzeżenia do protokołu kontroli   1762

XLIV Tajemnica skarbowa

 1. Postanowienie o odmowie udostępnienia akt sprawy z uwagi na tajemnicę skarbową   1769

XLV Zaświadczenia

 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia   1779
 2. Postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia   1784
 3. Wniosek o wydanie zaświadczenia w zakresie informacji wyłączonych z tajemnicy skarbowej   1788
 4. Postanowienie o odmowie wydania kontrahentowi zaświadczenia w zakresie informacji… wyłączonych z tajemnicy skarbowej   1791

Bibliografia   1795

Autorzy   1803